Contact us here

Ingeniørpraktik inden for Embedded Software // Embedded Software Internship

Published: 27 September 2021 Location: Headquarters, Sonderborg, Denmark

 

Ingeniørpraktik inden for Embedded Software

Vi søger studerende til ingeniørpraktik inden for softwareudvikling, som har gå-på-mod og lyst til at blive en del af et dynamisk team. Du vil – som en naturlig del af teamet – blive inddraget i problemstillinger, samt indgå i arbejdet med både større og mindre projekter.
Opgaver kan fx være, at du er med til at definere arkitekturen i nye moduler, udvikle, skrive, teste og dokumentere software til nye produkter, tilføre nye features i eksisterende produkter og vurdere HW i forhold til softwaremuligheder.

Derudover vil en naturlig del af arbejdet være at sparre med kolleger omkring softwareløsninger samt at gennemgå design- og testspecifikationer herunder sikre, at krav er afklarede og dokumenterede. LINAK benytter egen kodestandard for C og C++, derfor kan du komme til at udføre krav/design/kode review eller lave statisk analyse, versionstyrer med SVN (Subversion) eller unittester med GoogleTest og FFF. Produktkvalificering udføres primært med Robot Framework auto test og manuelle test. Indenfor SW-udvikling vil du arbejde Scrum, hvor udviklere groomer indhold og estimat, JIRA holder styr på opgaver og leveringer ind i V-model produktprojekter. Du vil og blive en del af et dynamisk team i en større afdeling med mange forskellige nationaliteter.

Eksempler på projekter/opgaver tidligere praktikanter har været involveret i: 

 • Designe, bygge og idriftsættelse af specielt bordben test setup (10 søjler) for kvalificering/fejlfinding på IDS – Internal Desk Sensor og DeskFrame2. Inklusiv analyse og rapport samt udbedring af embedded SW fejl/features.
 • Indgå på lige fod med SW-udviklere i design, implementering og integration af hele den embedded referencehåndtering af stolecontroller (BLE2DC) og aktuator (LA10)
 • Udfærdige vejledning til intern benyttelse: hvordan upload af SW skal gøres for DeskFrame2 og LA10 Systemet.
 • Bygge/udbygge testudstyr for automatisering af produkttest via Robot Framework og lignende, som igen forkorter testtiden betydeligt.

Du:

 • er i gang med en relevant ingeniøruddannelse og brænder for embedded software, programmeret i C/C++, reviewet og versionsstyret samt unittestet.
 • er positiv, imødekommende og kan lide at kommunikere med andre
 • er fleksibel og har gå-på-mod
 • bliver motiveret af faglige udfordringer
 • taler og forstår dansk på grundlæggende niveau

Hvorfor LINAK?

 • Løn under praktikperioden
 • Betalt kollegieværelse, hvis du ikke bor i nærheden
 • Ansvar for egne projekter og mulighed for at afprøve teori i praksis
 • Sociale arrangementer med de 15-20 andre praktikanter. Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være praktikant hos LINAK, kan du klikke her.
 • Evt. mulighed for et samarbejde om dit afgangsprojekt efterfølgende
 • Faglig sparring og udvikling med den praktikansvarlige

Din ansøgning:

 • skal udtrykke det du brænder allermest for at arbejde med under din praktik
 • skal indikere tidsrammen og tidspunkt for praktikken
 • skal indeholde din motivation for at vælge LINAK som praktiksted
 • skal indeholde dit foreløbige karakterudskrift

Ansøgningsfrist til forårssemesteret 2021: 30. november 2021.
Ansøgninger behandles løbende og der indkaldes oftest til samtaler før ansøgningsfristen. 
Start: januar/februar 2021
Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores HR konsulent Cecilie Clausen på tlf. 73151773.

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg

 

 

Embedded Software Internship

 
We are looking for 2-3 engineering students with the right drive for software development internships who would like to become part of a dynamic team. You will – as a natural part of the team – be involved in all kinds of problems and be included in large and small projects.

Tasks may involve taking part in defining the architecture of new modules, developing, writing, testing, and documenting software for new products, adding new features in existing products and estimating HW compared to software options. LINAK uses its own coding standard for C and C++, therefore you can be involved in demands/design/code review, or make static analyses, version controls with SVN (Subversions) or unit testers with GoogleTest and FFF. Product acceptance is primarily done through Robot Framework auto tests or manual tests. Within SW-development will you be working with Scrum, where developers groom content and estimates. JIRA keeps track of assignments and deliveries in V-model product projects. Besides, a natural part of the job will be to discuss software solutions with colleagues and go through design specifications and test specification, including ensuring that requirements have been met and documented. You will be part of a dynamic team in a large department with many different nationalities.

Examples of projects/tasks which previous interns have been involved in:

 • Designing, building and deployment of special DESK test setup (10 columns) for qualification/error detection on IDS – Internal Desk Sensor and DeskFrame2. Including analysing and report as well as repair of embedded SW errors/features.
 • Be on equal terms with SW-developers in regard to design, implementation, and integration of the embedded software handling the reference control of 1-many actuators implemented in the chair control box (BLE2DC) and actuator (LA10).
 • Prepare guidelines for internal use: how to upload SW for DeskFrame2 and the LA10 system.
 • Build/extend test equipment for automation of product test through Robot Framework and the like that shortens the test time severely.

You:

 • are currently studying a relevant engineering education and have a great interest in embedded software, programmed in C/C++, reviewed and version control along with unit tests.
 • are positive, open-minded and like to communicate with others
 • are willing to adapt and have an I-can-do attitude
 • are motivated by professional challenges
 • speak and understand basic-level Danish

Why LINAK?

 • Salary during the internship period
 • Paid dorm room, if you don’t live nearby
 • Responsible for own projects and possibility to test theory in a practical setting
 • Social events with the 15-20 other interns
 • Possible cooperation regarding your final project subsequently
 • Competent feedback and professional discussion with contact person/colleagues

Your application:

 • must express which field of interest you would like to work with during your internship
 • must indicate the desired time frame for your internship and the required duration of
 • the internship according to your study program
 • must express your motivation for choosing LINAK as place for your internship
 • must include a transcript of your grades

Deadline for applications for the spring semester 2022: 30 November 2021.

Applications are processed as they are received and candidates are often called to interviews before the deadline for applications expires.

Start: January/February 2022

For more information regarding the internship, please contact our HR Consultant Cecilie Clausen, phone number: + 45 73 15 17 73.

We look forward to receiving your application.

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg 

Contact LINAK HR

Please do not hesitate to contact LINAK HR, if you have questions about vacancies, hourly paid employment, an internship, or a thesis project.