Ingeniørpraktik inden for Elektronik // Engineering internship - Electronics

Published: 19 February 2021 Location: Headquarters, Sonderborg, Denmark

Ingeniørpraktik inden for Elektronik

Vi søger 2-3 studerende til ingeniørpraktik inden for elektronik, som har gå-på-mod og lyst til at blive en del af et dynamisk team. Du vil – som en naturlig del af teamet – blive inddraget i problemstillinger, samt indgå i arbejdet med både større og mindre projekter.

Vi søger hovedsageligt praktikanter inden for to områder: Existing Products og R&D.

I Existing Products kan opgaver indebære at analysere, gennemføre og dokumentere tekniske forbedringer på produkter, gennemføre kostoptimeringer med tilhørende investeringer i værktøjer, gennemføre mindre udviklingsprojekter så produktet bibeholder sin konkurrencedygtighed, samt at gennemføre kvalitetsforbedringsopgaver og deltage i reklamationsbehandling. Se videoen her om hvordan det er at være i Existing Products (elektronik) hos LINAK.

I R&D vil du arbejde med nuværende udviklingsprojekter og tage del i processen fra idé til løbende produktion. Opgaver kan fx indebære at du skal tegne, analysere, teste og implementere komplekse kredsløbsdesign som en del af større udviklingsprojekter samt dokumentation af eget arbejde igennem hele udviklingsforløbet. Se videoen her om hvordan det er at være elektronikudvikler hos LINAK.

Eksempler på projekter/opgaver tidligere praktikanter har været involveret i:

 • I R&D har en praktikant arbejdet med en 200W AC-DC Flyback konverter som strømforsyning til kontrolbokse. Herunder design af transformeren, estimere og teste effektiviteten og identificere og fjerne EMC. Praktikanten skulle balancere kostpris, effektivitet og kompleksitet igennem hele designet.
 • Udarbejde et openbus interface til test af LINAK produkter. Herunder valg af interface komponenter (Raspberry PI) og valg af software på PI (C++) samt Labview og teststand integration, CAD diagram, printudlægning og CE mærkning.

Du:

 • er i gang med en relevant ingeniøruddannelse og brænder for elektronik
 • er positiv, imødekommende og kan lide at kommunikere med andre
 • er fleksibel og har gå-på-mod
 • bliver motiveret af faglige udfordringer
 • taler og forstår dansk på grundlæggende niveau

 

Hvorfor LINAK?

 • Løn under praktikperioden
 • Betalt kollegieværelse, hvis du ikke bor i nærheden
 • Ansvar for egne projekter og mulighed for at afprøve teori i praksis
 • Sociale arrangementer med de 15-20 andre praktikanter. Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være praktikant hos LINAK, kan du klikke her.
 • Evt. mulighed for et samarbejde om dit afgangsprojekt efterfølgende
 • Faglig sparring og udvikling med den praktikansvarlige

 

Din ansøgning:

 • skal udtrykke det du brænder allermest for at arbejde med under din praktik
 • skal indikere tidsrammen og tidspunkt for praktikken
 • skal indeholde din motivation for at vælge LINAK som praktiksted
 • skal indeholde dit foreløbige karakterudskrift

 

Ansøgningsfrist til efterårssemesteret 2021: 30. april 2021.

Ansøgninger behandles løbende og der indkaldes oftest til samtaler før ansøgningsfristen. 

Start: august/september 2021

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores HR konsulent Catharina Heegaard Langer på 73151635.

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg

 

 

 

Engineering internship - Electronics

 
We are looking for 2-3 students for engineering internship within electronics who have a can-do spirit and who would like to become part of a dynamic team. You will – as a natural part of the team – be involved in daily problems as well as be involved in the work with both large and small projects.

We are mainly looking for interns within two areas: Existing Products and R&D.

Existing Products: tasks may include analysing, implementing and documenting technical improvements on products, implementing cost optimisations with associated investments in tools, carrying out small development projects so that the product maintains its competitiveness and to carry out quality improvement tasks and participate in treatment of complaints.

R&D: you will work with current development projects and take part in the process from idea to running production. Tasks may include drawing, analysing, testing and implementing complex circuit board design as a part of large development projects and documentation of own work throughout the whole course of development.

Examples of projects/tasks which previous interns have been involved in:

 • In R&D an intern has worked with a 200W AC-DC Flyback converter as power supply for control boxes. This task included design of the transformer, estimation and testing of efficiency and identification and removal of EMC. The intern had to balance cost price, efficiency and complexity throughout the whole design
 • Preparation of openbus interface for testing LINAK products. Including choice of interface components (Raspberry PI) and choice of software on PI (C++) and Labview and test stand integration, CAD diagram, PCB layout and CE marking.

 

You:

 • are enrolled in a relevant engineering education and are passionate about electronics
 • are positive, accommodating and like to communicate with others
 • are flexible and have a can-do spirit
 • find technical challenges motivating
 • speak and understand basic Danish

 

Why LINAK?

 • Pay during internship
 • Paid dormitory room if you do not live near by
 • Responsibility for own projects and the opportunity to test theory in practice
 • Social events with the other 15-20 interns. If you would like to know more about how it is to be an intern at LINAK you can click here.
 • Possible cooperation regarding your final project subsequently
 • Technical feedback and sparring with your LINAK contact person

 

Your application:

 • must express which subjects you are most enthusiastic about working with during your internship
 • must indicate the time frame for the internship
 • must describe your motivation for choosing LINAK as place of internship
 • must contain your preliminary transcript of records

 

Deadline for applications for the autumn semester 2021: 30 April 2021.

Applications are processed as they are received and candidates are often called to interviews before the deadline for applications expires.

Start: August/September 2021

If you would like to have more information, please contact HR consultant Catharina Heegaard Langer, phone +45 7315 1635.

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg

Contact LINAK HR

Please do not hesitate to contact LINAK HR, if you have questions about vacancies, hourly paid employment, an internship, or a thesis project.